استاد انستیتوپاستور خبر داد: اجرای ۴ پروژه برای تولید واکسن کرونا با استفاده از ویروس سرخک

در حال حاضر در پروژه‌های واکسن کرونا ۴ پروژه اصلی در کشور در حال اجرا است که از وکتور سرخک استفاده می‌شود که یکی از این پروژه‌ها در انستیتوپاستور در حال اجرا است.