توزیع عادلانه واکسن؛ تعهد سران گروه هفت به دنیا

در این روزها دنیا درگیر کرونا است و هر روز با چالش تازه ای در این مسیر روبرو می شود. امروزه اولین و اصلی ترین چالش توزیع عادلانه واکسن در دنیا و عرضه آن به کشورهای فقیر و در حال توسعه است.